• Imprimeix

Assignació de places i matrícula

Les sol·licituds dels/de les estudiants s’ordenen per la nota d’admissió. Les places de cadascun dels centres d’estudi s’adjudiquen començant per la preinscripció de l’estudiant amb la nota d’admissió més alta i baixant per ordre decreixent de nota fins que s’exhaureixen totes les places.

En totes les convocatòries l’assignació de places es farà pública al portal d'accés a la universitat. Has d'entrar-hi per conèixer el resultat de la teva sol·licitud sense esperar a rebre’n cap notificació.

Els resultats de les assignacions i reassignacions de places poden ser objecte de reclamació en el termini de cinc dies a partir de la seva publicació. Per fer qualsevol reclamació, has de presentar a l’Oficina d’Accés a la Universitat o les seves seus territorials una sol·licitud amb l’exposició dels fets que la motiven i una còpia del comprovant de la preinscripció.

Es poden consultar les dates de publicació de les assignacions i reassignacions al calendari.

Per assignar les places s’estableixen una quota general de places i unes quotes de places de reserva.

Quota general de places

Estudiants amb proves d'accés a la universitat o assimilats

Estudiants amb títol de tècnic superior de formació professional o assimilats

Estudiants amb títol de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny o assimilats

Estudiants amb títol de tècnic esportiu superior o assimilats

Estudiants procedents de sistemes educatius estrangers

Estudiants de sistemes educatius estrangers amb convalidació parcial d'estudis

Quotes de places de reserva

Més grans de 25 anys

3% de les places de cada ensenyament

Més grans de 45 anys

1% de les places de cada ensenyament

Titulats universitaris i assimilats

3% de les places de cada ensenyament

Estudiants amb discapacitat  

5% de les places de cada ensenyament

Esportistes d'alt nivell o d'alt rendiment

3% de les places de cada ensenyament. En els estudis d'Educació Primària, Fisioteràpia i Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, en tenen reservat el 5%

Si tens la possibilitat de demanar l’admissió per la quota general de places i per una quota de reserva, pots fer la preinscripció per les dues alhora. Un exemple seria el cas d'un estudiant amb PAU i amb titulació universitària. En aquest cas, hauràs de presentar la documentació de tots dos estudis.

Estudiants amb discapacitat:

  • Si tens reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% tens reservat un 5% de les places a tots els estudis de grau.
  • Per acreditar el grau de discapacitat cal presentar, dins del termini establert, el certificat emès per l’organisme competent.


Esportistes d'alt nivell i d'alt rendiment:

  • Si ets esportista d'alt nivell o d'alt rendiment tens reservades un 3% de les places a tots els estudis de grau i un 5% als estudis de Fisioteràpia, Educació Primària i Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, i estàs exempt de la realització de la prova d'aptitud personal en aquest darrer grau.
  • Per acreditar la teva condició has de presentar, dins del termini establert, la fotocòpia del DOGC o BOE corresponent en el cas que siguis esportista d'alt nivell, i el certificat que ho acrediti en el cas que siguis esportista d'alt rendiment.

Pots consultar les dates d'assignació i matrícula al calendari

 

CONVOCATÒRIA DE JUNY

Primera assignació

 

• L'estudiant assignat en 1a preferència ha de matricular-se al centre d'estudi assignat. En cas de no matricular-se, perdrà la plaça.

• L'estudiant assignat entre la 2a i la 8a preferència pot esperar-se a la publicació de la segona assignació de places per veure si millora o manté la seva assignació o bé, fer el tràmit d’"Assignació definitiva" de manera que accepta com a definitiva la plaça assignada i ha de matricular-se al centre d’estudi el dia corresponent. En aquest cas l’estudiant renúncia a qualsevol millora en futures assignacions.

• L'estudiant no assignat en cap preferència ha d'esperar-se a la publicació de la segona assignació.

Segona assignació

• L'estudiant assignat en 1a preferència ha de matricular-se al centre d'estudi assignat. En cas de no matricular-se, perdrà la plaça. El seu procés de preinscripció ha finalitzat.

• L’estudiant assignat entre la 2a i la 8a preferència ha de matricular-se a l’estudi assignat. En cas contrari perdrà la plaça assignada.

• Els estudiants no assignats i els assignats entre la 2a i la 8a preferència, si volen optar a la reassignació de places per millorar la seva assignació, han de fer el tràmit “Continuar en el procés de reassignació de places”, al portal d'accés a la universitat, i consultar les posteriors reassignacions.

Primera reassignació

• L'estudiant reassignat ha de matricular-se al centre d'estudi. En cas de no matricular-se, perdrà la plaça. Seguirà optant a les reassignacions de places fins al final del procés de preinscripció universitària.

 

CONVOCATÒRIA DE SETEMBRE

Primera assignació

• L'estudiant assignat ha de matricular-se en el centre d'estudi. En cas de no matricular-se, perdrà la plaça.

• L'estudiant no assignat en cap de les preferències sol·licitades ha d'esperar a la publicació de la primera reassignació.

Primera reassignació

• L'estudiant que ha millorat la seva assignació ha de matricular-se en les dates establertes pel centre d’estudi

 

L’estudiant que ha demanat revisió o nova correcció d’una o més matèries de PAU, ha entrat en el procés d’assignació de places amb la seva nota inicial (sense el resultat de la revisió o nova correcció).

A partir del 9 de juliol que s’han publicat els resultats:

- L’alumne assignat en primera preferència amb la nota inicial, que manté o puja nota: s’ha de matricular del 13 al 18 de juliol, amb la nota inicial.
- L’alumne assignat en primera preferència amb la nota inicial, que baixa nota: ha de consultar les notes de tall a partir del 12 de juliol per veure si manté aquesta assignació. Si la seva nota d’admissió, amb els resultats de la revisió o nova correcció, és igual o superior a la nota de tall, s’haurà de matricular del 13 al 18 de juliol. Si la seva nota d’admissió és inferior a la nota de tall, haurà de consultar l’assignació el 24 de juliol.
- L’alumne assignat entre segona i vuitena preferència, o no assignat, si amb la nova qualificació pot accedir a la primera preferència sol·licitada, haurà de consultar l’assignació  el 17 de juliol i es matricularà el 18 de juliol. Si amb la nova qualificació no entra a la primera preferència, haurà de consultar l’assignació el 24 de juliol.

Si a la primera assignació de places ets assignat a un centre d’estudi sol·licitat entre la 2a i la 8a preferència pots convertir-la, mitjançant el tràmit "Assignació definitiva", en 1a preferència. Això significa que vols matricular-te definitivament en la preferència assignada i renuncies a les preferències anteriors. Aquest tràmit es fa al portal d'accés a la universitat.

Has de ser conscient que, si realitzes aquest tràmit, el teu procés de preinscripció ha acabat. Si no fas el tràmit "Assignació definitiva" has de tenir en compte que la plaça que ara tens assignada no es perd.

Si a la segona assignació de places de la convocatòria de juny ets assignat a un centre d’estudi sol·licitat entre la 2a i la 8a preferència, o bé no ets assignat a cap de les preferències sol·licitades, i vols continuar en el procés de reassignació de places per millorar la teva assignació, has de fer el tràmit “Continuar en el procés de reassignació de places” al portal d'accés a la universitat.

 

Convocatòria de juny

1r

De la convocatòria ordinària de l’any en curs o anteriors:

 · PAU any en curs.

 · PAU anys anteriors.

 · Títol de tècnic superior o equivalent

 · Sistemes educatius de la UE o d’altres estats amb acord internacionals que disposin de l’acreditació d’UNEDasiss

 · Sistemes educatius de fora de la UE que hagin superat la PAU/EBAU.

 

 

Per a l’assignació de places de les convocatòries de setembre i d’octubre s’ha establert un ordre de prioritat per a l’assignació de les places.

 

Convocatòria de setembre i convocatòria d’octubre

1r

De la convocatòria ordinària de l’any en curs o anteriors:

 · PAU anys en curs.

 · PAU anys anteriors.

 · Títol de tècnic superior o equivalent.

 · Sistemes educatius de la UE o d’altres estats amb acord internacionals que disposin de l’acreditació d’UNEDasiss.

 · Sistemes educatius de fora de la UE que hagin superat la PAU/EBAU.

2n

De la convocatòria extraordinària de l’any en curs:

 · PAU any en curs.

 · Títol de tècnic superior o equivalent.

 · Sistemes educatius de la UE o d’altres estats amb acord internacionals que disposin de l’acreditació d’UNEDasiss.

 · Sistemes educatius de fora de la UE que hagin superat la PAU/EBAU.

3r

 · Títol de batxillerat LOE obtingut l’any 2016 sense la PAU.

 · Títol de batxillerat LOE obtingut al juny 2017 (només estudiants repetidors  que hagin cursat tres o menys matèries) sense la PAU.

4t

 · Títol de batxillerat LOE obtingut al setembre 2017 (només estudiants repetidors que hagin cursat tres o menys matèries) sense la PAU

 · Sistemes educatius de fora de la UE que no hagin superat la PAU/EBAU.

 

Data d'actualització:  11.07.2018