• Imprimeix

Documentació que cal lliurar

En alguns casos, has d’acreditar els estudis que et donen accés a la universitat perquè la teva preinscripció sigui vàlida i així poder entrar en el procés d’assignació de places.

Cal presentar la documentació dels estudis en el termini establert per a cada convocatòria de preinscripció.

Cóm es pot presentar?

 • Quan et registris al portal d'accés a la universitat pots incorporar telemàticament la documentació en format PDF a l’apartat de “Dades acadèmiques”.
 • Presencialment a l’Oficina d’Accés a la Universitat o a qualsevol de les seves seus: has d’imprimir una còpia del comprovant de preinscripció i presentar-la amb els documents acreditatius dels teus estudis.
 • Per correu postal a l’Oficina d’Accés a la Universitat o a qualsevol de les seves seus: has d’imprimir una còpia del comprovant de preinscripció i enviar-la amb els documents acreditatius dels teus estudis.

No s’admetrà la documentació enviada per correu electrònic o per la bústia de contacte de l’Oficina d’Accés a la Universitat.

NO cal lliurar la documentació en els següents casos:

 • Si has superat la PAU a Catalunya a la convocatòria actual.
 • Si has superat, en qualsevol de les universitats catalanes, la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o 45 anys a la convocatòria actual.
 • Si has superat l’accés per a més grans de 40 anys a la convocatòria actual.
 • Quan la dada acadèmica que apareix en el teu perfil del portal d’accés a la universitat està “validada” i és correcta, i no has afegit cap altra dada acadèmica d’accés.

SÍ cal lliurar la documentació en els següents casos:

 • Si tens la PAU aprovada: certificat amb les qualificacions de la PAU.
 • Si has cursat els teus estudis en sistemes educatius d'estats membres de la Unió Europea o d'altres estats amb els quals s'hagin subscrit acords internacionals, en règim de reciprocitat: credencial UNED/acreditació UNEDasiss.
 • Si has cursat els teus estudis en sistemes educatius d'estats de fora de la Unió Europea: acreditació UNEDasiss o certificat amb les qualificacions de la PAU o de l’EBAU.
 • Si tens aprovat el COU abans del curs 1974-75: llibre escolar amb l'expedient de batxillerat superior i COU o bé el certificat de convalidació.
 • Estudiants que tinguin aprovat el batxillerat superior, el preuniversitari i la prova de maduresa: llibre escolar on constin els resultats dels cursos de 5è i 6è de batxillerat, del preuniversitari i el certificat de la prova de maduresa.
 • Si tens aprovat el batxillerat tècnic i la prova de maduresa: llibre escolar amb els dos últims cursos i certificat de la prova de maduresa.
 • Si ets batxiller amb Examen d'estat: llibre escolar amb l'expedient de 5è, 6è i de l'Examen d'estat.

Si tens el títol de tècnic superior de formació professional, de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny i de tècnic esportiu superior:

 • certificat oficial de la qualificació final del cicle formatiu cursat, emès pel centre acadèmic corresponent, amb 3 decimals, signat pel secretari i el director i amb el segell del centre. En el cas que l'alumne s'hagi presentat a la fase específica de les PAU, cal lliurar la targeta de les PAU amb les qualificacions.

 

Si tens homologat el títol de tècnic superior de formació professional, de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny o de tècnic esportiu superior:

 • Credencial d’homologació del títol de tècnic superior expedida pel Departament d’ensenyament, pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esports o pel qualsevol altra organisme oficial i el certificat de les notes dels estudis cursats.

 

Si ets titulat de formació professional de segon grau (FP2):

 • certificat de les notes d'FP2 emès per l'institut públic al qual pertany el seu centre. En el cas que l'alumne s'hagi presentat a la fase específica de les PAU, cal lliurar la targeta de les PAU amb les qualificacions.

 

Si ets graduat en arts aplicades i oficis artístics (AAiOA):

 • certificat oficial de notes emès per l'Escola Oficial. En el cas que l'alumne s'hagi presentat a la fase específica de les PAU, cal lliurar la targeta de les PAU amb les qualificacions.

 

Si tens el títol de mòdul professional 3 (MP3):

 • certificat oficial de les notes del mòdul professional emès per l'institut públic al qual pertany el seu centre. En el cas que l'alumne s'hagi presentat a la fase específica de les PAU, cal lliurar la targeta de les PAU amb les qualificacions.

 

Si ets pèrit mercantil (equiparat a titulat de formació professional de 2n grau, branca administrativa i comercial):

 • certificat oficial de les notes de tots els cursos (Ordre del 27 de gener de 1983).

 

Si ets mestre industrial i has superat les proves de revàlida:

 • certificat oficial de notes (Ordre de 13 de setembre de 1974).

 

Si ets un comandament intermedi: :

 • certificat oficial de notes dels estudis de comandaments intermedis emès per un institut públic i el títol d'FP2 (Reial decret 1690/1980, de 18 de juliol).

 

Si ets sergent de l'escala de suboficials de la Guàrdia Civil:

 • certificat oficial de notes (RD 313/2006, de 17 de març).
 • Si ets graduats/ada, llicenciat/ada, arquitecte, enginyer/a, diplomats/ada, mestre, arquitecte tècnic/a o enginyer tècnic/a: certificat de notes de tots els cursos, nota calculada entre 0 i 10 punts, i el títol o el resguard de pagament del títol.
 • Si tens estudis universitaris cursats a l'estranger: homologació del títol emesa pel Ministeri d'Educació i certificat de baremació de notes de tots els cursos expedit per l’Agència Nacional de la Qualitat i l'Acreditació (ANECA).
 • Si ets estudiant amb el títol d'assistent tècnic sanitari (ATS) i el curs d'anivellació: certificat de notes de tots els cursos de l'estudi i certificat d'haver aprovat el curs d'anivellació (RD 111/1980, d'11 de gener).
 • Si ets professor mercantil, intendent mercantil i actuari d'assegurances: certificat d'estudis amb la qualificació final.
 • Si ets mestre de primer ensenyament tant del pla 1950-67 (amb batxillerat elemental) com del pla 1967-71 (amb batxillerat superior): certificat de les notes dels tres cursos i títol de batxiller.
 • Si ets tècnic/a d'empreses i activitats turístiques i has cursat estudis d'acord amb el RD 865/1980, de 14 d'abril, considerat com a diplomat/ada universitari: certificat d'estudis on consti que has aprovat la revàlida i que has demanat l'expedició del títol.
 • Si ets oficial dels tres exèrcits, d'acord amb el Reial decret 434/2002, de 10 de maig, i has cursat els estudis a l'Acadèmia General Militar: certificat de les notes de l'Acadèmia General Militar.
 • Si ets oficial de la marina mercant i has fet estudis d'acord amb el RD 355/1979, de 28 de febrer, considerat com a titulats/ada universitari/ària: certificació oficial de notes.
 • Si ets pilot de transport de línies aèries, d'acord amb l'Ordre de 9 de maig de 1995: certificació oficial de notes i declaració d'equivalència emesa pel Ministeri d'Educació.
 • Si ets titulat en ciències eclesiàstiques de nivell universitari, segons acord entre l'Estat espanyol i la Santa Seu: certificat de les notes on consti que ets llicenciat/da. Aquest certificat haurà de ser diligenciat per les autoritats competents de l'Església Catòlica i pel ministeri competent en matèria d'educació (Reial decret 3/1995, de 13 de gener).
 • Si ets titulat/ada superior d'ensenyaments artístics (conservació i restauració de béns culturals, art dramàtic, música, dansa i vidre i ceràmica): certificat de notes de tots els cursos segons el que estableix la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, al títol 2, capítol primer.
 • Si tens el títol de professor/a o del títol professional de música segons el Decret de 15 de juny de 1942, o bé dels diplomes de capacitat corresponents a plans d'estudis anteriors: certificat de notes de tots els cursos expedit per un conservatori.
 • Si tens el títol de professor/a superior de música segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre: certificat de notes de tots els cursos expedit per un conservatori superior.
 • Si formes part de l'escala d'oficials o ets superior d'oficials de la Guàrdia Civil: certificat oficial de notes (RD 1563/1995, de 21 de setembre) i declaració de l'equivalència emesa pel Ministeri d'Educació.

Si tens reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% o necessitats educatives especials: A més de la documentació requerida segons els estudis cursats, has de lliurar el certificat de l’organisme competent que acrediti aquesta condició.

 

Si ets esportista d'alt nivell o d'alt rendiment, a més de la documentació requerida segons els estudis cursats, has de lliurar:

 • Esportistes d’alt nivell: fotocòpia del DOGC o del BOE.
 • Esportistes d’alt rendiment: certificat corresponent amb data d’expedició de l’any en curs.
Data d'actualització:  16.02.2018