• Imprimeix

Documentació que cal lliurar

En alguns casos, has de lliurar documentació dels estudis que et donen accés a la universitat perquè la teva preinscripció sigui vàlida i així poder entrar en el procés d’assignació de places. Cal presentar aquesta documentació en el termini establert per a cada convocatòria de preinscripció.

Si tens la PAU superada en una universitat de fora de Catalunya i disposes d’un document amb les qualificacions amb Codi Segur de Verificació (CSV) pots adjuntar aquest document, en format PDF, en el moment de fer la preinscripció al portal d'accés a la universitat. La documentació s’adjunta dins de l’apartat “Dades acadèmiques”.

En la resta de casos, pots lliurar la documentació de dues maneres:

 • Per correu postal: fotocòpia compulsada de la documentació, juntament amb el comprovant de la preinscripció.

 

NO cal lliurar la documentació en els següents casos:

 • Si has superat la PAU a Catalunya a la convocatòria actual.
 • Si has superat, en qualsevol de les universitats catalanes, la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o 45 anys a la convocatòria actual.
 • Si has superat l’accés per a més grans de 40 anys a la convocatòria actual.
 • Quan les dades acadèmiques que apareixen en el formulari de la preinscripció universitària són correctes, surt un senyal de "vist" de color verd  i no s’ha d’afegir cap altra dada acadèmica d’accés.

 

SÍ cal lliurar la documentació en els següents casos:

 • Si tens la PAU aprovada: certificat amb les qualificacions de la PAU.
 • Si has cursat els teus estudis en sistemes educatius d'estats membres de la Unió Europea o d'altres estats amb els quals s'hagin subscrit acords internacionals, en règim de reciprocitat: credencial UNED/acreditació UNEDasiss .
 • Si tens aprovat el COU abans del curs 1974-75: llibre escolar amb l'expedient de batxillerat superior i COU o bé el certificat de convalidació.
 • Estudiants que tinguin aprovat el batxillerat superior, el preuniversitari i la prova de maduresa: llibre escolar on constin els resultats dels cursos de 5è i 6è de batxillerat, del preuniversitari i el certificat de la prova de maduresa.
 • Si tens aprovat el batxillerat tècnic i la prova de maduresa: llibre escolar amb els dos últims cursos i certificat de la prova de maduresa.
 • Si ets batxiller amb Examen d'estat: llibre escolar amb l'expedient de 5è, 6è i de l'Examen d'estat.

Si tens el títol de tècnic superior de formació professional, de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny i de tècnic esportiu superior:

 • certificat oficial de la qualificació final del cicle formatiu cursat, emès pel centre acadèmic corresponent, amb 3 decimals, signat pel secretari i el director i amb el segell del centre. En el cas que l'alumne s'hagi presentat a la fase específica de les PAU, cal lliurar la targeta de les PAU amb les qualificacions.

 

Si ets titulat de formació professional de segon grau (FP2):

 • certificat de les notes d'FP2 emès per l'institut públic al qual pertany el seu centre. En el cas que l'alumne s'hagi presentat a la fase específica de les PAU, cal lliurar la targeta de les PAU amb les qualificacions.

 

Si ets graduat en arts aplicades i oficis artístics (AAiOA):

 • certificat oficial de notes emès per l'Escola Oficial. En el cas que l'alumne s'hagi presentat a la fase específica de les PAU, cal lliurar la targeta de les PAU amb les qualificacions.

 

Si tens el títol de mòdul professional 3 (MP3):

 • certificat oficial de les notes del mòdul professional emès per l'institut públic al qual pertany el seu centre. En el cas que l'alumne s'hagi presentat a la fase específica de les PAU, cal lliurar la targeta de les PAU amb les qualificacions.

 

Si ets pèrit mercantil (equiparat a titulat de formació professional de 2n grau, branca administrativa i comercial):

 • certificat oficial de les notes de tots els cursos (Ordre del 27 de gener de 1983).

 

Si ets mestre industrial i has superat les proves de revàlida:

 • certificat oficial de notes (Ordre de 13 de setembre de 1974).

 

Si ets un comandament intermedi: :

 • certificat oficial de notes dels estudis de comandaments intermedis emès per un institut públic i el títol d'FP2 (Reial decret 1690/1980, de 18 de juliol).

 

Si ets sergent de l'escala de suboficials de la Guàrdia Civil:

 • certificat oficial de notes (RD 313/2006, de 17 de març).
 • Si ets graduats/ada, llicenciat/ada, arquitecte, enginyer/a, diplomats/ada, mestre, arquitecte tècnic/a o enginyer tècnic/a: certificat de notes de tots els cursos, nota calculada entre 0 i 10 punts, i el títol o el resguard de pagament del títol.
 • Si ets estudiant amb el títol d'assistent tècnic sanitari (ATS) i el curs d'anivellació: certificat de notes de tots els cursos de l'estudi i certificat d'haver aprovat el curs d'anivellació (RD 111/1980, d'11 de gener).
 • Si ets professor mercantil, intendent mercantil i actuari d'assegurances: certificat d'estudis amb la qualificació final.
 • Si ets mestre de primer ensenyament tant del pla 1950-67 (amb batxillerat elemental) com del pla 1967-71 (amb batxillerat superior): certificat de les notes dels tres cursos i títol de batxiller.
 • Si ets tècnic/a d'empreses i activitats turístiques i has cursat estudis d'acord amb el RD 865/1980, de 14 d'abril, considerat com a diplomat/ada universitari: certificat d'estudis on consti que has aprovat la revàlida i que has demanat l'expedició del títol.
 • Si ets oficial dels tres exèrcits, d'acord amb el Reial decret 434/2002, de 10 de maig, i has cursat els estudis a l'Acadèmia General Militar: certificat de les notes de l'Acadèmia General Militar.
 • Si ets oficial de la marina mercant i has fet estudis d'acord amb el RD 355/1979, de 28 de febrer, considerat com a titulats/ada universitari/ària: certificació oficial de notes.
 • Si ets pilot de transport de línies aèries, d'acord amb l'Ordre de 9 de maig de 1995: certificació oficial de notes i declaració d'equivalència emesa pel Ministeri d'Educació.
 • Si ets titulat en ciències eclesiàstiques de nivell universitari, segons acord entre l'Estat espanyol i la Santa Seu: certificat de les notes on consti que ets llicenciat/da. Aquest certificat haurà de ser diligenciat per les autoritats competents de l'Església Catòlica i pel ministeri competent en matèria d'educació (Reial decret 3/1995, de 13 de gener).
 • Si ets titulat/ada superior d'ensenyaments artístics (conservació i restauració de béns culturals, art dramàtic, música, dansa i vidre i ceràmica): certificat de notes de tots els cursos segons el que estableix la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, al títol 2, capítol primer.
 • Si tens el títol de professor/a o del títol professional de música segons el Decret de 15 de juny de 1942, o bé dels diplomes de capacitat corresponents a plans d'estudis anteriors: certificat de notes de tots els cursos expedit per un conservatori.
 • Si tens el títol de professor/a superior de música segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre: certificat de notes de tots els cursos expedit per un conservatori superior.
 • Si tens estudis universitaris cursats a l'estranger: homologació del títol emesa pel Ministeri d'Educació i certificat de baremació de notes de tots els cursos expedit per l’Agència Nacional de la Qualitat i l'Acreditació (ANECA).
 • Si formes part de l'escala d'oficials o ets superior d'oficials de la Guàrdia Civil: certificat oficial de notes (RD 1563/1995, de 21 de setembre) i declaració de l'equivalència emesa pel Ministeri d'Educació.

Si tens reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% o necessitats educatives especials: A més de la documentació requerida segons els estudis cursats, has de lliurar el certificat de l’organisme competent que acrediti aquesta condició.

 

Si ets esportista d'alt nivell o d'alt rendiment, a més de la documentació requerida segons els estudis cursats, has de lliurar:

 • Esportistes d’alt nivell: fotocòpia del DOGC o del BOE.
 • Esportistes d’alt rendiment: certificat corresponent amb data d’expedició de l’any en curs.
Data d'actualització:  16.02.2018