• Imprimeix

Què estudiar?

El model universitari actual posa l'èmfasi en els estudiants com a protagonistes del procés d'aprenentatge que es mesura en crèdits ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System). El Govern de la Generalitat de Catalunya ha volgut incidir en el fet que tots els plans d'estudis de grau de les universitats de Catalunya incloguin pràctiques externes en empreses o institucions i també matèries que garanteixin el coneixement d'una tercera llengua, preferentment l'anglesa.

L'estructura actual dels estudis universitaris fixa tres cicles que condueixen a l'obtenció dels corresponents títols universitaris oficials de grau, màster universitari i doctorat. En aquest context, el Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior (MECES) -que té com a objectiu permetre la classificació, la comparabilitat i la transparència de les qualificacions- estableix tres nivells diferents de qualificació d’acord amb els resultats d’aprenentatge que proporcionen els estudis: el grau (nivell 2), el màster universitari (nivell 3) i el doctorat (nivell 4).