• Imprimeix

Què estudiar?

El model universitari català posa l’èmfasi en l’estudiant com a eix del procés d’aprenentatge. Tu tries què vols fer i fins on vols arribar.

L'estructura actual dels estudis universitaris fixa tres cicles que condueixen a l'obtenció dels corresponents títols universitaris oficials de grau, màster universitari i doctorat. Així, el Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior (MECES) estableix tres nivells de qualificació d’acord amb els resultats d’aprenentatge que proporcionen els estudis: el grau (nivell 2), el màster universitari (nivell 3) i el doctorat (nivell 4).

El procés d’aprenentatge per obtenir aquestes qualificacions es mesura en crèdits ECTS (European Credit and Accumulation System), una eina bàsica del Procés de Bolonya que fa més compatibles els sistemes educatius de l’espai europeu i que, per tant, et permet moure’t d’una universitat a una altra.

En aquest context, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha volgut incidir en el fet que tots els plans d’estudis de Grau de les universitats de Catalunya incloguin pràctiques externes en empreses o institucions i també matèries que garanteixin el coneixement d’una tercera llengua, preferentment l’anglesa.