• Imprimeix

Doctorats

Els estudis universitaris oficials de doctorat condueixen a l'adquisició de les competències i les habilitats relacionades amb la recerca científica de qualitat. El programa de doctorat té com a objectiu el desenvolupament dels diferents aspectes formatius de la persona doctoranda i l'establiment dels procediments i les línies de recerca per al desenvolupament de les tesis doctorals.

Són estudis que tenen com a finalitat obtenir una formació de tercer cicle especialitzada, orientada a la formació per a la recerca o a la preparació per a l'exercici professional, que consisteix en l'adquisició de competències i habilitats necessàries per a l'obtenció del títol i relacionades amb la recerca científica de qualitat.

Per accedir a un programa oficial de doctorat és necessari estar en possessió d’un títol oficial de grau de l’Estat espanyol, o equivalent, i d’un títol de màster universitari i haver superat en el conjunt d'aquests estudis universitaris un mínim de 300 crèdits. Cada universitat podrà incloure també, com a criteris d'admissió, complements de formació específics.

La durada dels doctorats serà d'un màxim de tres anys, a temps complet, des de l'admissió de la persona doctoranda fins a la presentació de la tesi, i de cinc anys si es realitza a temps parcial. 

Abans de la finalització del primer any, hauràs d'elaborar un pla de recerca, que inclogui la descripció de la metodologia i els objectius, els mitjans i la planificació temporal de la tesi. Aquest pla s'avaluarà anualment i es podrà millorar i detallar mentre cursis el doctorat. Els estudis de doctorat finalitzen amb l'elaboració i la defensa de la tesi doctoral que haurà d'incorporar resultats originals de recerca.

Hauràs de defensar la tesi amb una lectura pública davant d'un tribunal creat amb aquesta finalitat. Les universitats establiran els procediments i els terminis de presentació i lectura de les tesis, així com la composició dels tribunals.

Per accedir a un programa de doctorat caldrà tenir un títol oficial de grau o equivalent i un títol de màster universitari. 

També hi pots accedir:

  • Si tens un títol universitari oficial de l'Estat espanyol o d'un país de l'espai europeu d'educació superior (EEES) que habiliti per a l'accés a un màster universitari i has superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt dels estudis universitaris oficials.
  • Si tens un títol de grau oficial de l'Estat espanyol amb una durada normativa d'un mínim de 300 crèdits ECTS. En aquest cas, hauràs de cursar obligatòriament els complements de formació corresponents, tret que el pla d'estudis inclogui els crèdits de formació en recerca, equivalents en valor formatiu als crèdits en recerca, procedents d'estudis de màster.
  • Si has obtingut una plaça en formació en la prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada i has superat, amb una avaluació positiva, un programa d'un mínim de dos anys de formació per a l'obtenció del títol oficial d'alguna especialitat en l'àmbit de les ciències de la salut.
  • Si has obtingut un títol universitari en sistemes educatius d'altres països, sense necessitat d'homologació sempre que, prèviament, la universitat que ofereix el doctorat hagi comprovat que acredites un nivell de formació equivalent al del títol oficial de màster universitari i que faculta, en el país de procedència, per a l'accés als estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació dels estudis previs, ni el seu reconeixement a altres efectes, fora de l'accés als estudis de doctorat.
  • Si tens un altre títol oficial de doctorat corresponent a ordenacions universitàries anteriors.

Dins l'Estat espanyol, els requisits per poder obtenir la menció internacional de doctor són els següents:

  • Durant el període de formació s'ha de realitzar una estada mínima de tres mesos, fora de l'Estat espanyol, en una institució d'ensenyament superior o un centre de recerca per cursar o realitzar treballs d'investigació.
  • Part de la tesi doctoral, almenys el resum i les conclusions, s'han de redactar i presentar en una de les llengües habituals per a la comunicació científica, en el camp de coneixement concret, diferent de les llengües oficials de l'Estat. Aquesta norma no s'aplicarà quan els informes i les persones expertes procedeixin d'un país que tingui la llengua castellana com a llengua oficial, ni tampoc quan les estades hagin tingut lloc en un país amb aquestes característiques.
  • Un mínim de dues persones expertes doctores que pertanyin a alguna institució d'educació superior o a algun institut d'investigació no espanyols han d'emetre un informe sobre la tesi.
  • Almenys una persona experta ha de pertànyer a alguna institució d'educació superior o un centre d'investigació no espanyols, ha de tenir el títol de doctorat, ha de ser diferent del responsable de l'estada de l'apartat primer i ha de formar part del tribunal avaluador de la tesi.

Aquests programes es creen mitjançant consorcis internacionals en què participen institucions d'educació superior espanyoles i d'altres països. A més, la Comissió Europea avalua i selecciona els programes com a programes d'excel·lència. Es poden consultar els programes de doctorat internacionals Erasmus Mundus a la pàgina web de la Comissió Europea.

Data d'actualització:  03.03.2017