• Imprimeix

Graus

La finalitat dels estudis de grau és l'obtenció d'una formació de caràcter general, orientada a la preparació per a l'exercici d'activitats de caràcter professional o bé per accedir a una formació avançada, de caràcter especialitzat, mitjançant els estudis de màster universitari. Els títols de grau poden tenir entre 180 i 240 crèdits ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) que equivalen a un període mínim d'estudis de tres o quatre anys. D’altra banda, hi ha graus que per exigències de la normativa de la Unió Europea són almenys de 300 crèdits ECTS i impliquen un període d'estudis més ampli. El títol oficial que s'obtindrà després d'haver superat aquests estudis és el títol de graduat/ada.

 

Tots els graus s'adscriuen a alguna d'aquestes branques de coneixement: arts i humanitats, ciències, ciències de la salut, ciències socials i jurídiques, enginyeria i arquitectura. L'adscripció a una branca condiciona les assignatures bàsiques que s'hauran de cursar els dos primers anys i facilita la mobilitat entre estudis de la mateixa branca. 

Els plans d'estudis de grau contindran, com a mínim, les activitats formatives següents: matèries bàsiques, obligatòries, optatives i un treball de fi de grau. També s'hi inclouran crèdits de pràctiques externes en empreses o institucions, vinculades amb els sectors d'activitats, així com matèries que garanteixin el coneixement d’una tercera llengua, preferentment, l’anglesa.

També hi ha una oferta de graus que habiliten per a exercir professions regulades com és el cas d'alguns graus de l’àmbit de la salut, l’educació i l’enginyeria, entre d’altres. Aquests estudis tenen regulats normativament els continguts mínims obligatoris que han de desenvolupar els plans d’estudis corresponents. D’aquesta manera es garanteix l’assoliment de les competències i els coneixements necessaris requerits per al desenvolupament i l’exercici de cadascuna de les professions.