• Imprimeix

Graus

Els estudis de grau permeten obtenir una formació de caràcter general, directament orientada a l'exercici d'activitats professionals o bé a la preparació per a una formació avançada més especialitzada, mitjançant els estudis de màster universitari.

Per aconseguir el títol oficial de graduat/ada, cal cursar un itinerari d’entre 180 i 240 crèdits ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), que equivalen a un període mínim d'estudis de tres o quatre anys.

No obstant això, hi ha graus que per exigències de la normativa de la Unió Europea són almenys de 300 crèdits ECTS i impliquen un període d'estudis més ampli (5 anys), com ara el grau en estudis d’Arquitectura o la doble titulació de Física i Matemàtiques.

 

Els graus cobreixen la major part de les disciplines professionals i els sectors d’activitat: arts i humanitats, ciències, ciències de la salut, ciències socials i jurídiques, enginyeria i arquitectura. També existeix una oferta de graus amb programes acadèmics integrats i continguts mínims obligatoris que permeten exercir professions regulades, relacionades amb l’enginyeria, l’educació o la salut, entre d’altres branques. L'adscripció a una branca condiciona les assignatures bàsiques que s'hauran de cursar els dos primers anys, però també facilita la mobilitat entre estudis de la mateixa branca.

Els plans d'estudis inclouen, com a mínim, matèries bàsiques, obligatòries, optatives i un treball de fi de grau. També incorporen crèdits de pràctiques externes en empreses o institucions, vinculades amb el sector escollit, així com matèries que garanteixin el coneixement d’una tercera llengua, preferentment, l’anglesa.