• Imprimeix

Màsters universitaris

Els estudis de màster universitari comencen després d'haver acabat els estudis de grau. Són estudis universitaris oficials que tenen com a finalitat que assoleixis una formació avançada, de caràcter multidisciplinari, orientada a l'especialització acadèmica o professional, o bé a promoure la iniciació en tasques de recerca i l’accés al doctorat.

Per accedir als estudis de màster universitari cal estar en possessió d'un títol universitari oficial de l'Estat espanyol o expedit per una institució d'educació superior de l'espai europeu d'educació superior (EEES).

Per obtenir el títol de màster universitari caldrà haver fet entre 60 i 120 crèdits ECTS, que equivalen a un període d'estudis d'un o dos anys acadèmics. Cal tenir en compte que, d'acord amb la formació prèvia que cal acreditar en la sol·licitud d'admissió, la universitat fixarà el nombre mínim de crèdits així com les matèries concretes que han de cursar els/les estudiants.

El Govern de l'Estat establirà les condicions a les quals s'hauran d'adaptar els plans d'estudis dels màsters universitaris que donin accés a l'exercici d'una professió regulada, els quals, en certs casos, també s'hauran d'adequar a la normativa europea d'aplicació. Aquests plans d'estudis es dissenyaran de manera que permetin obtenir les competències necessàries per a exercir la professió corresponent.

Els plans d'estudi dels màsters universitaris inclouen la programació de pràctiques externes en empreses o institucions vinculades amb els sectors d'activitat i amb els àmbits professionals corresponents.

Són els màsters universitaris impartits entre dues o més universitats catalanes, de l'Estat o d'altres països, amb un únic pla d'estudis, en els quals cadascuna de les universitats participants ofereix un nombre determinat d'assignatures. La universitat coordinadora serà la institució encarregada de tramitar i gestionar l'expedient i la matriculació dels/de les estudiants. Els requisits d'accés seran únics per a tots els/les estudiants i la mobilitat entre les universitats organitzadores serà obligatòria.