• Imprimeix

Normativa

 • Reial Decret 860/2010, de 2 de juliol, mitjançant es regulen les condicions de formació inicial del professorat dels centres privats per exercir la docència en els ensenyament d’educació de secundària obligatòria o de batxillerat (BOE 173, de 17.07.2010)
 • Reial Decret 1834/2008, de 8 de novembre, pel qual es defineixen les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial, i s’estableixen les especialitats dels cossos docents d’ensenyament secundari. (BOE 287, de 28.11.2008)
 • Ordre ENS/10/2014, de 20 de gener, per la qual es modifica la taula de titulacions que capaciten per impartir una llengua estrangera als efectes de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a professorat d’ensenyament secundari (DOGC 6548, de 27 de gener de 2014)
 • Ordre EDU/3424/2009, d'11 de desembre,per la qual es modifica l'Ordre ECI/3858/2007, de 27 de desembre, per la qual s’estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l’exercici de les professions de Professor d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes. (BOE 306, de 21.12.2009)
 • Ordre ECI/3858/2007, de 27 de desembre, per la qual s’estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l’exercici de les professions de Professor d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes. (BOE 312, de 29.12.2007)
 • Resolució ENS/2470/2017, de 20 d’octubre, de convocatòria de concurs públic per forma part de la borsa de treball per prestar serveis com a personal interí docent em centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament (DOGC 7481, de 25 d’ octubre)
 • Resolució EMC/122/2017, de 23 de gener,per la qual es dona publicitat a l’Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya de modificació de l'Acord de 24 d'abril de 2015, sobre el reconeixement de certificats i títols acreditatius de la competència en llengües estrangeres. (DOGC 7302, de 06.02.2017)
 • Resolució ENS/24/2017, de 9 de gener, de convocatòria de concurs públic per forma part de la borsa de treball per prestar serveis com a personal interí docent em centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament (DOGC 7291, de 20 de gener)
 • Resolució ENS/2980/2016, de 27 de desembre, per la qual s’aproven les bases de les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis com a personal interí docent em centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament (DOGC 7278, de 2 de gener)
 • Resolució ECO/1134/2015, de 13 de maig, per la qual es dóna publicitat a l’Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya sobre reconeixement de certificats i títols acreditatius de la competència en llengües estrangeres (DOGC 6883, de 2 de juny de 2015)
 • Resolució ENS/1050/2013, de 13 de maig, de modificació de la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del departament d’Educació a partir del curs 2010/2011, modificada per la Resolució ENS/1501/2011, de 15 de juny, i per la Resolució ENS/2996/2011, de 23 de desembre (DOGC 6379, de 21 de maig)
 • Resolució de 17 de desembre de 2007,de la Secretaria de Estado de Universitats e Investigació,  per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 14 de desembre de 2007, pel qual s’estableixen les condicions a les quals s’hauran d’adequar els plans d’estudis conduents a l’obtenció de títols que habilitin per a l’exercici de les professions regulades de Professor d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes. (BOE 305, de 21/12/2007).
 • Acord de 25 d’octubre de 2004 del Consell de Coordinació Universitària, pel qual s’estableixen els criteris generals als quals s’hauran d’ajustar les Universitats en matèria de convalidació i l’adaptació d’estudis cursats en centres acadèmics espanyols o estrangers. (BOE 63, de 15.03.2005).
 • Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa a tot el territori nacional. (BOE 224, de 18.09.2003).
 • Ordre ENS/85/2013, de 7 de maig, per la qual es regula el procediment per a la gestió de les pràctiques dels estudiants dels graus de mestre i del màster del professorat de secundària, i s’obre la convocatòria per a la selecció de centres educatius sostinguts amb fons públics per al període 2013 al 2017(DOGC 6377, de 16 de maig de 2013)
 • Ordre EDU/231/2010, de 7 d'abril, de modificació de l'Ordre EDU/122/2009, d'11 de març, per la qual s'aproven les bases per a la selecció de centres educatius sostinguts amb fons públics com a centres formadors d'estudiants en pràctiques dels graus de mestre i del màster de professorat i s'obre la convocatòria per al període 2009-2013 (DOGC 5609, de 16.04.2010)
 • Ordre EDU/122/2009, d'11 de març, per la qual s'aproven les bases per a la selecció de centres educatius sostinguts amb fons públics com a centres formadors d'estudiants en pràctiques dels graus de mestre i del màster de professorat i s'obre la convocatòria per al període 2009-2013 (DOGC 5347, de 26.03.2009)
 • Resolució ENS/1638/2013, de 22 de juliol, per la qual es fa pública la relació de centres educatius sostinguts amb fons públics seleccionats com a centres formadors d’estudiants en pràctiques dels graus de mestre i del màster del professorat de secundària (DOGC 6426, de 26 de julio de 2013)
 • Resolució ENS/341/2013, de 4 de febrer, per la qual es dóna publicitat dels canvis en la relació de centres educatius sostinguts amb fons públics seleccionats com a centres formadors d’estudiants en pràctiques dels graus de mestre d’educació infantil i d’educació primària, i del màster de professorat d’educació secundària i batxillerat, formació professional i d’ensenyaments de règim especial per el període 2009-2013 (DOGC, 6324, de 27 de febrero de 2013)
 • Resolució ENS/16/2012, d'11 de gener, de modificació de la Resolució ENS/1910/2011, de 13 de juliol, per la qual s'aprova i es fa pública la relació de centres educatius sostinguts amb fons públics seleccionats com a centres formadors d'estudiants en pràctiques dels graus de mestre d'educació infantil i d'educació primària, i del màster de professorat d'educació secundària i batxillerat, formació professional i d'ensenyaments de règim especial, corresponent a la convocatòria de l'any 2011 (DOGC 6050, de 23.01.2012)
Data d'actualització:  06.03.2018