• Imprimeix

Normativa

 • Reial Decret 1834/2008, de 8 de novembre, pel qual es defineixen les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial, i s’estableixen les especialitats dels cossos docents d’ensenyament secundari. (BOE 287, de 28.11.2008)
 • Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials. (BOE 32, de 31.10.2007).
 • Reial Decret 276/2007, de 23 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i es regula el règim transitori d’ingrés a què es refereix la disposició transitòria dissetena de la Llei esmentada. (BOE 9, de 16.03.2007).
 • Ordre EDU/403/2011, de 17 de febrer, per la qual es convoquen ajuts per a cursos de llengua anglesa a l’estranger, destinats a titulats en Màster en Professorat d’Ensenyament Secundari Obligatori i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments de Llengües, a Mestres i a estudiants dels ensenyaments conduents a l'obtenció del títol de Mestre. (BOE 50, de 28.02.2011).
 • Ordre EDU/231/2010, de 7 d'abril, de modificació de l'Ordre EDU/122/2009, d'11 de març, per la qual s'aproven les bases per a la selecció de centres educatius sostinguts amb fons públics com a centres formadors d'estudiants en pràctiques dels graus de mestre i del màster de professorat i s'obre la convocatòria per al període 2009-2013. (DOGC 5609, de 16.04.2010).
 • Ordre EDU/3424/2009, d'11 de desembre, per la qual es modifica l'Ordre ECI/3858/2007, de 27 de desembre, per la qual s’estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l’exercici de les professions de Professor d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes. (BOE 306, de 21.12.2009).
 • Ordre ECI/3858/2007, de 27 de desembre, per la qual s’estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l’exercici de les professions de Professor d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes. (BOE 312, de 29.12.2007).
 • Resolució EMC/122/2017, de 23 de gener, per la qual es dona publicitat a l’Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya de modificació de l'Acord de 24 d'abril de 2015, sobre el reconeixement de certificats i títols acreditatius de la competència en llengües estrangeres. (DOGC 7302, de 06.02.2017)
 • Resolució ENS/2996/2011, de 23 de desembre, de modificació de la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació a partir del curs 2010-2011, modificada per la Resolució ENS/1501/2011, de 15 de juny. (DOGC 6037, de 03.01.2012). 
 • Resolució ENS/1501/2011, de 15 de juny, de modificació de la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació a partir del curs 2010/2011. (DOGC 5906, de 23.06.2011).
 • Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris depenents del Departament d'Educació a partir del curs 2010/2011. (DOGC 5656, de 23.06.2010).
 • Resolució de 17 de desembre de 2007, de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación,  per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 14 de desembre de 2007, pel qual s’estableixen les condicions a les quals s’hauran d’adequar els plans d’estudis conduents a l’obtenció de títols que habilitin per a l’exercici de les professions regulades de Professor d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes. (BOE 305, de 21/12/2007).
 • Acord de 25 d’octubre de 2004 del Consell de Coordinació Universitària, pel qual s’estableixen els criteris generals als quals s’hauran d’ajustar les Universitats en matèria de convalidació i l’adaptació d’estudis cursats en centres acadèmics espanyols o estrangers. (BOE 63, de 15.03.2005).
 • Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa a tot el territori nacional. (BOE 224, de 18.09.2003).
 • Resolució ENS/16/2012, d'11 de gener, de modificació de la Resolució ENS/1910/2011, de 13 de juliol, per la qual s'aprova i es fa pública la relació de centres educatius sostinguts amb fons públics seleccionats com a centres formadors d'estudiants en pràctiques dels graus de mestre d'educació infantil i d'educació primària, i del màster de professorat d'educació secundària i batxillerat, formació professional i d'ensenyaments de règim especial, corresponent a la convocatòria de l'any 2011. (DOGC 6050, de 23.01.2012).
 • Resolució ENS/1910/2011, de 13 de juliol, per la qual s’aprova i es fa pública la relació de centres educatius sostinguts amb fons públics seleccionats com a centres formadors d’estudiants en pràctiques dels graus de mestre d’educació infantil i d’educació primària, i del màster de professorat d’educació secundària i batxillerat, formació professional i d’ensenyaments de règim especial, corresponent a la convocatòria de l’any 2011. (DOGC 5934, de 03.08.2011).
 • Ordre EDU/231/2010, de 7 d'abril, de modificació de l'Ordre EDU/122/2009, d'11 de març, per la qual s'aproven les bases per a la selecció de centres educatius sostinguts amb fons públics com a centres formadors d'estudiants en pràctiques dels graus de mestre i del màster de professorat i s'obre la convocatòria per al període 2009-2013. (DOGC 5609, de 16.04.2010).
 • Ordre EDU/122/2009, d'11 de març, per la qual s'aproven les bases per a la selecció de centres educatius sostinguts amb fons públics com a centres formadors d'estudiants en pràctiques dels graus de mestre i del màster de professorat i s'obre la convocatòria per al període 2009-2013. (DOGC 5347, de 26.03.2009).
Data d'actualització:  06.03.2018