• Imprimeix

Qualificació

- Cadascun dels exàmens es qualifica amb una puntuació de 0 a 10 punts.

- És obligatori lliurar tots els exàmens de la mateixa fase per tal d'obtenir la qualificació corresponent.

- La qualificació de la fase general s'obté de la mitjana aritmètica dels quatre exàmens.

- La qualificació de la fase específica s'obté de la mitjana aritmètica dels dos exàmens.

- La qualificació final de la prova s'obté de la mitjana aritmètica de la qualificació obtinguda en cadascuna de les fases. Només es podrà fer la mitjana quan la qualificació de cadascuna de les dues fases sigui igual o superior a quatre punts.

- Superes la prova d'accés quan obté un mínim de cinc punts en la qualificació final.

- Un cop superada la prova per a més grans de 25 anys, la qualificació obtinguda té validesa indefinida.

- Si compleixes els requisits pots presentar-te de nou en convocatòries posteriors per millorar la qualificació obtinguda.

- La qualificació de qualsevol de les dues fases de la prova, sempre que sigui igual o superior a cinc punts, també serà vàlida, a efectes de qualificació final, per a la convocatòria següent, tot i que el candidat pot optar per millorar-ne la qualificació, i sempre es prendrà en consideració la millor de les qualificacions. Tanmateix, a l'hora de formalitzar la matrícula sempre s'ha de fer per a la totalitat de la prova i, en cas de voler fer ús d'una nota parcial de la convocatòria anterior, és obligatori matricular-se a la mateixa universitat i de les mateixes matèries

- En convocatòries posteriors, hauràs de repetir la prova en la seva totalitat.

- Podràs consultar el resultat de la prova pel portal d'accés a la universitat.

Si en la convocatòria immediatament anterior a l'actual vas obtenir una qualificació de cinc o més punts en una o totes dues fases de la prova (fase general>=5 i/o fase específica>=5), podràs fer ús d'aquesta qualificació en la convocatòria actual. Per poder fer ús de la qualificació de fase ja aprovada caldrà que en el moment de formalitzar la matrícula:

  • Facis constar la fase de la qual vols reservar la qualificació.
  • Matricular-te obligatòriament en la mateixa universitat, i de les mateixes matèries de la fase reservada (en el cas de la fase general: la mateixa llengua estrangera; en el cas de la fase específica: les mateixes matèries específiques).

 

Per al càlcul de la qualificació final de la convocatòria actual sempre es prendrà en consideració la millor de les qualificacions.

Si vols fer ús de la qualificació de la fase ja aprovada, has de tenir en compte que per al càlcul s'utilitzarà:

  • La qualificació de fase de la convocatòria anterior, si t'examines i obtens pitjor qualificació o bé si NO et presentes a les matèries d'aquesta fase a la convocatòria actual.
  • La qualificació de fase actual, si t'examines i obtens millor qualificació que en la convocatòria anterior.

 

Si decideixes que NO vols fer ús de la qualificació de la fase ja aprovada (perquè, per exemple, vols fer un canvi d'opció d'accés), SEMPRE es tindrà en compte per al càlcul la qualificació de fase de la convocatòria actual.

Exemple:

Un estudiant va aprovar les dues fases a la convocatòria de 2016, però vol fer un canvi d'opció. Es va matricular a l'opció de ciències de la salut i ara vol fer-ho a la d'arts i humanitats. Ara desitja recuperar la nota de la fase general per a la convocatòria de 2017.

En aquesta convocatòria, l'estudiant només estarà obligat a matricular-se de les mateixes matèries de la fase general de la convocatòria de 2016 (és a dir, de la mateixa llengua estrangera), i podrà triar matèries de la fase específica diferents a les del 2016.
En la qualificació final de la convocatòria de 2017, es tindrà en compte la millor de les qualificacions de la fase general (la del 2016 o la del 2017) i la qualificació de la fase específica del 2017.

Pots sol·licitar una revisió de les qualificacions al portal d'accés a la universitat.

Els exàmens sobre els quals hagis presentat sol·licitud de revisió seran corregits per un professor de la matèria diferent de qui va fer la primera correcció. Les noves qualificacions seran el resultat de la mitjana aritmètica de totes dues correccions. Aquestes qualificacions reemplacen les inicials, i per tant poden ser més baixes o més altes que les atorgades inicialment.

Si has sol·licitat revisió de les qualificacions i vols visualitzar els exàmens, pots fer la corresponent sol·licitud entre el 24 i el 28 de maig de 2018 a l'Oficina d'Accés a la Universitat o a qualsevol de les seus. En aquest cas, l'objectiu de la cita és únicament veure els exàmens i en cap cas es parlarà sobre els criteris de correcció ni es modificarà la teva nota.

La visualització dels exàmens tindrà lloc a finals de maig.

Si t'examines en la convocatòria vigent podràs consultar les notes al portal d'accés a la universitat. Si no has sol·licitat revisió de les teves qualificacions podràs descarregar-te un certificat dels resultats de la prova amb codi segur de verificació (CSV), al portal d'accés a la universitat, a partir del 14 de maig de 2018.

Si per contra has sol·licitat una revisió podràs consultar les qualificacions definitives a partir del 24 de maig i també podràs descarregar-te un certificat dels resultats de la prova amb codi segur de verificació (CSV) al portal d'accés a la universitat.

Si vas examinar-te en convocatòries anteriors i vols obtenir documentació acreditativa dels resultats de la prova, hauràs de contactar amb l'oficina de Gestió acadèmica de la universitat on et vas examinar. 

Data d'actualització:  20.02.2018