• Imprimeix

Temaris i informació dels exàmens

Bibliografia: les fonts bibliogràfiques de consulta de les proves general i específica han de tenir el nivell de batxillerat. Els temaris de les matèries de comentari de text, llengua catalana i llengua castellana són comuns per a les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 i 45 anys.