• Imprimeix

Biologia

Introducció a la biologia 

- Els éssers vius: característiques generals.

- Nivells d'organització dels éssers vius.

 

Biomolècules

- Composició química dels éssers vius. Bioelements i biomolècules. L'aigua i la seva importància biològica.

- Hidrats de carboni: concepte. Classificació: monosacàrids, disacàrids i polisacàrids. Funcions biològiques.

- Lípids: concepte. Els lípids saponificables: característiques generals, solubilitat, tipus i funcions biològiques. Lípids simples: característiques, funcions generals i funcions biològiques.

- Proteïnes: concepte. Composició química: els aminoàcids i l'enllaç peptídic. Classificació general de les proteïnes. Funcions biològiques.

- Enzims: concepte d'enzim i de catàlisi. Naturalesa química dels enzims. Concepte de coenzim. Activitat enzimàtica: saturació per substrat i efectes de la temperatura i el pH sobre l'activitat enzimàtica. Principals tipus d'enzims respecte a les reaccions que catalitzen.

- Àcids nucleics: concepte i estructura general. Composició química: els nucleòtids. L'ATP i la seva importància en els intercanvis energètics. El DNA: característiques moleculars i concepte de complementarietat. El DNA com a material genètic. L'RNA: característiques generals i funció. Significat funcional de la seqüència dels nucleòtids.

 

La cèl·lula

- La teoria cel·lular: fonaments i implicacions.

- Estructura general de les cèl·lules. Cèl·lula procariota i cèl·lula eucariota. El virus. Trets diferencials entre els diferents tipus d'organització cel·lular.

- La membrana cel·lular: organització i funció.

- La paret cel·lular dels vegetals: característiques generals i funció.

- Citosol i citosquelet.

- Ribosomes: estructura i funció en la síntesi de proteïnes.

- Compartimentació cel·lular. Orgànuls citoplasmàtics: reticle endoplasmàtic, complex de Golgi i lisosomes; estructura i funció. Orgànuls energètics: mitocondris i cloroplasts; estructura i funció.

- El nucli de la cèl·lula interfàsica: característiques generals. Concepte de cromatina i funció.

 

Ecologia

- Concepte d'espècie, població i comunitat.

- Ecosistema: definició. Factors biòtics i abiòtics. Conceptes de població, comunitat, biòtop i hàbitat.

- Estructura tròfica: nivells tròfics. Cadenes i xarxes tròfiques. Cicle de matèria i flux de l'energia.

- Dinàmica de poblacions als ecosistemes. Interacció entre els organismes d'un ecosistema. Relacions intraespecífiques (familiar, gregària, colonial, social) i interespecífiques (depredació/presa, parasitisme, competència, simbiosi, mutualisme, comensalisme i inquilinisme).

- Successió ecològica.

 

Nutrició i metabolisme

- Concepte de nutrició. Tipus d'organismes segons la font d'energia i del carboni. Organismes autòtrofs i heteròtrofs.

- Nutrició heteròtrofa en animals.

- Metabolisme. Concepte de catabolisme i d'anabolisme. Catabolisme de sucres, greixos i proteïnes. Respiració aeròbica, anaeròbica i fermentació.

- Nutrició autòtrofa en vegetals: la fotosíntesi.

 

Reproducció

- La divisió cel·lular. Mitosi: fases de la mitosi.

- La formació de gàmetes. Meiosi: fases de la meiosi. Concepte i significat biològic de l'entrecreuament i recombinació. Significat biològic de la meiosi.

- Reproducció asexual i sexual. Cicles vitals (haploide, diploide, diplohaploide, haplodiploide).

 

 

Herència i genètica

- La síntesi de DNA. El model semiconservatiu de replicació.

- Concepte de gen.

- El codi genètic: característiques. Pas de la informació del DNA a les proteïnes (transcripció i traducció).

- Teoria cromosòmica de l'herència.

- Genètica mendeliana. Lleis de Mendel. Dominància i recessivitat. Concepte de genotip i de fenotip.

- Altres patrons d'herència: herència intermèdia i codominància.

- L'herència del sexe i l'herència lligada al sexe. Distinció.

- Lligament i recombinació.

- Manipulació genètica: el DNA recombinant.

 

Evolució

- La teoria sintètica de l'evolució (neodarwinisme).

- Mecanismes implicats en els processos evolutius: mutació, recombinació genètica, variabilitat genètica, migració, selecció natural.

- Teories evolutives anteriors al neodarwinisme: lamarckisme i darwinisme.

La prova consisteix a:

a. Definir breument tres conceptes, que indicaran el grau de coneixement de la matèria. [3 punts; 1 punt per cada concepte]

b. Identificar i interpretar en un esquema contextualitzat parts morfològiques de la matèria, a partir de la seva comprensió visual. Pot contenir diverses subpreguntes, destinades a valorar el grau de comprensió visual, per la qual cosa es valorarà que la resposta faci referència al context visual proposat i hi concordi. [3 punts; en cas que hi hagi subpreguntes, s'especificarà la puntuació concreta de cadascuna d'elles]

c. Desenvolupar un tema, a triar entre dues opcions, on es valorarà la claredat expositiva, la comprensió de la matèria i la capacitat de relacionar conceptes de diferents àmbits de la biologia. El tema estarà contextualitzat, per la qual cosa es valorarà que la resposta faci referència al context proposat i hi concordi. Pot incloure la comprensió i interpretació de textos, esquemes i gràfics senzills. Pot contenir també diverses subpreguntes, destinades a clarificar i conduir l'argumentació de la resposta. [4 punts; en cas que hi hagi subpreguntes, s'especificarà la puntuació concreta de cadascuna d'elles]

Es valorarà:

- el grau de coneixement de la matèria

- l’adequació de la resposta a la pregunta

- la fluïdesa i la concisió en la resposta

- l’ús adequat de la terminologia científica

- la qualitat científica de les respostes

Data d'actualització:  19.10.2017