• Imprimeix

Dibuix tècnic

  1. Geometria plana

- Lloc geomètric. Proporcionalitat. Teorema de Tales. Escales. Secció àuria. Figures equivalents.

- Paral·lelisme. Perpendicularitat. Angles.

- Gir i simetria. Homologia, semblança, homotècia i translació. Elements propis i impropis.

- Circumferència. Angles vinculats. Arc capaç. Tangències i enllaços entre circumferències i amb recta. Construcció d'ovals i ovoides.

- Triangles. Circumferències vinculades. Teoremes del catet i de l'altura.

- Quadrilàters.

- Altres formes poligonals. Polígons equivalents. Polígons regulars convexos.

- Corbes còniques. Construcció. Traçat de tangents a l'el·lipse.

 

  1. Dièdric

- Mètode directe. Vistes o projeccions ortogonals de sòlids segons una direcció.

- Moviments amb finalitat operativa. Canvis en correlació amb la planta i l'alçat; valors mètrics i expressius. Girs al voltant d'eix vertical. Abatiments a posició horitzontal. Desabatiments per situar formes poligonals en plans oblics.

- Interseccions de recta i pla i de plans entre si. Visibilitat.

- Perpendicularitat en la construcció de figures bàsiques.

- Determinació de distàncies i angles. Pendent de rectes i plans.

- Construcció i representació de poliedres: cub, tetraedre i octaedre regulars, piràmides i prismes. Variants de posició, recolzament en un pla inclinat, intersecció amb recta, seccions planes, desenvolupaments i transformades.

- Cons i cilindres de revolució. Intersecció amb recta. Seccions planes. Les còniques com a seccions planes de cons i cilindres de revolució. Relacions d'homologia o d'afinitat entre dues seccions planes. Desenvolupaments i transformades.

 

  1. Axonometria

- Conceptes i aplicacions de la perspectiva axonomètrica a la representació de formes tridimensionals. Convenció gràfica d'escala del dibuix segons les direccions dels eixos de coordenades. Ternes de visualització superior: ortogonals (isomètrica i DIN-5) i obliqües (cavallera i militar). Criteris perceptius i operatius d'elecció i orientació de terna.

- Construcció gràfica de sòlids: lectura dièdrica i representació axonomètrica de volums compostos per les formes polièdriques definides a l'apartat 2, amb la incorporació de cilindres i cons de directriu circular. Criteris de grafisme expressiu amb recursos de dibuix de línia.

Materials per fer l'examen:

Llapis, goma d'esborrar, regles, escaires, paral·lex, compàs i plantilles de corbes, per fer els dibuixos a llapis. No es poden utilitzar models de figures geomètriques.

Es pot portar calculadora científica, però no s'autoritzarà l'ús de les que permetin emmagatzemar text o transmetre informació.

 

Examen:

Es proposaran sis exercicis: dos de l'apartat 1, dos de l'apartat 2 i dos de l'apartat 3. Caldrà resoldre'n un de cada apartat, és a dir, tres exercicis en total.

Cada exercici tindrà una valoració mínima de 2 punts i una màxima de 4 punts de manera que la suma de les qualificacions dels tres exercicis escollits, (un de de cada apartat), serà de 10 punts.

Es valoraran el rigor gràfic del procés; les estratègies de resolució i de construcció gràfica; la claredat i la pulcritud del dibuix; l'explicitació, amb valor de línia, del procés seguit i el resultat.

Cada exercici exposarà la valoració dels diferents apartats que pugui tenir.

En el supòsit que un determinat tema pugui tenir més d'un resultat, es donarà a tots la mateixa valoració.

Es valorarà: el dibuix acabat; el rigor gràfic del procés; les estratègies de resolució o de construcció gràfica, àgils i coherents amb el tema; la claredat del dibuix; l'explicitació, amb valor de línia, del procés i el resultat.

Es donarà validesa (amb la minoració de nota corresponent) a: el tema ben encaminat amb resultats parcials; qualsevol alternativa coherent de resolució o de construcció gràfica; resultats incorrectes derivats d'un error no conceptual (tal com la confusió entre punts o línies auxiliars) i sense un control visual clar.

No es valoraran les parts amb incoherències clares respecte del tema.

No es valorarà el dibuix que manifesti greus errors conceptuals o desconeixements bàsics respecte del tema.

Criteris específics de qualificació

En geometria plana: es valorarà el rigor geomètric en les determinacions i la intencionalitat de precisió mètrica. Es donarà validesa (amb la minoració de nota consegüent) a resultats amb incompliments tolerables respecte de les condicions de partida que siguin conseqüència de l'acumulació d'errors gràfics naturals. No es valoraran els resultats clarament obtinguts per tempteig.

En dièdric: es valorarà la imatge final amb la seva visibilitat; l'agilitat del procés seleccionat i, quan s'escaigui, el recurs al canvi de pla o l'abatiment; com també el coneixement explícit de les propietats de les figures geomètriques representades. Es donarà validesa (amb la minoració de nota consegüent) als processos que, essent coherents amb el tema, comportin una complexitat innecessària. El dibuix en què només es resolgui una de les dues projeccions del tema (en el supòsit que l'enunciat obligui a resoldre les dues) es qualificarà amb un màxim del 60% de la corresponent nota. La vista ben construïda però amb la visibilitat errònia es qualificarà amb un màxim del 60% de la nota global corresponent (en el supòsit que aquesta no aparegui desglossada a l'enunciat). No es valoraran les parts del procés que originin imatges del tema que siguin falses i amb un control visual clar (tal com imatges molt distorsionades), com també les que generin una vista amb una patent falta de correspondència amb la vista precedent.

En axonometria: es valorarà la imatge final amb la identificació implícita del sòlid donat en dièdric i de les relacions mètriques i posicionals dels seus elements, com també la fluïdesa en el procés de construcció gràfica. Es donarà validesa (amb la minoració de nota consegüent) al dibuix a mà alçada amb una interpretació correcta del sòlid i de les seves mides en la terna proposada. El dibuix realitzat amb incompliment de terna o d'orientació del model respecte de la terna, es valorarà amb un màxim del 60% de la nota corresponent, excepte quan doni lloc a un procés o a un resultat clarament més senzill que el proposat. En aquest darrer cas, es valorarà amb un màxim del 40% de la nota corresponent. Qualsevol incompliment d'escala es qualificarà amb un màxim del 60% de la nota corresponent. No es valorarà el dibuix o la part del dibuix que manifesti greus errors en la interpretació del sòlid. La substitució de l'el·lipse per l'oval en les axonometries de la circumferència es valorarà amb un màxim del 50% de la nota corresponent.

Data d'actualització:  19.10.2017