• Imprimeix

Economia de l'empresa

  1. La informació econòmica i financera a l'empresa

- La comptabilitat: concepte i objectius.

- El patrimoni empresarial: concepte, masses patrimonials d'actiu i de passiu.

- La partida doble i la normativa comptable.

- El cicle comptable. Concepte i fases.

- Concepte i objectius de l'anàlisi d'estats financers. Confecció dels comptes anuals.

- Classificació del balanç de situació en masses patrimonials (vegeu annex 1).

- Estructura del compte de pèrdues i guanys (vegeu annex 2).

- Concepte, càlcul i interpretació de fons de maniobra, actiu corrent, passiu corrent, actiu no corrent i recursos permanents.

- El cicle d'explotació. Càlcul i interpretació del període mitjà de maduració (econòmic i financer) en relació amb el capital circulant mínim (vegeu annex 3).

- Anàlisi financera: càlcul i interpretació de les ràtios de disponibilitat, tresoreria (acid test), liquiditat, solvència (o garantia), endeutament i estructura del deute (vegeu annex 4).

- Anàlisi econòmica: càlcul i interpretació de la rendibilitat econòmica, la rendibilitat financera, la rendibilitat de les vendes i l'efecte palanquejament (vegeu annex 5).

 

  1. Gestió financera

- Estructura econòmica i financera de l'empresa i classificació de les principals fonts de finançament: a) fonts de finançament propi: capital, reserves i amortitzacions: i b) fonts de finançament aliè: préstecs, emprèstits, lísing, pòlissa de crèdit, crèdit comercial o de proveïdors, descompte d'efectes, facturatge i rènting.

- Concepte i tipologies d'inversió.

- Mètodes de selecció d'inversions estàtics. Càlcul i interpretació del període de recuperació (payback).

- Mètodes de selecció d'inversions dinàmics. Càlcul i interpretació del VAN (valor actual net) i interpretació de la TIR (taxa interna de rendibilitat).

 

  1. Direcció estratègica i creixement empresarial

- La direcció estratègica: concepte i procés de dissenys i presa de decisions estratègiques.

- Conceptes de cadena de valor, avantatge competitiu i desenvolupament empresarial.

- Factors que condicionen les decisions de localització i dimensió de l'activitat econòmica de l'empresa.

- Estratègies de creixement intern i extern de l'empresa.

- El procés d'internacionalització de l'empresa.

- PIME i multinacionals. Efectes de la globalització.

 

  1. El projecte empresarial

- Idea de negoci, promotors i requisits previs.

- L'esperit emprenedor. Perfil d'un emprenedor.

- Creació d'una empresa. Passos i continguts del pla d'empresa.

- Viabilitat legal: elecció de la forma jurídica. Principals formes jurídiques de l'empresa (empresa individual, societat limitada, societat anònima i les cooperatives) segons costos i responsabilitat.

- Viabilitat comercial del projecte empresarial. L'estudi de mercat. Anàlisi DAFO. Pla de màrqueting. Estratègies per a cada variable del marketing mix.

- Viabilitat econòmica: concepte i càlcul del punt mort o llindar de benefici (vegeu annex 6).

- Viabilitat financera: anàlisi de la inversió. Pla d'inversions i finançament.

- Viabilitat tècnica i mediambiental.

 

La prova consta de sis exercicis, dels quals caldrà respondre'n cinc. Cada exercici val 2 punts. Es pot portar calculadora científica, però no s'autoritzarà l'ús de les que permetin emmagatzemar text o transmetre informació.

A l'enllaç de sota trobaràs els annexes per l'examen d'Economía de l'empresa.

Data d'actualització:  20.10.2017