• Imprimeix

Estadística

El temari és el següent:

 

  1. Estadística descriptiva unidimensional:

- Conceptes bàsics de l'estadística: població, mostra, individus, variable quantitativa, variable qualitativa, i distribució estadística unidimensional.

- Taules de freqüències: freqüències absolutes, freqüències relatives, freqüències absolutes cumulatives i freqüències relatives cumulatives.

- Agrupació de dades en intervals.

- Representació gràfica: gràfic de barres, gràfic de sectors, polígon de freqüències, histograma i diagrames de caixa i bigotis.

- Paràmetres estadístics de posició central: mitjana, mediana i moda.

- Paràmetres estadístics de dispersió: amplitud i desviació estàndard, coeficient de variació.

- Càlculs bàsics amb calculadora.

 

  1. Correlació i regressió lineal:

- Distribució estadística bidimensional: taules de freqüències de doble entrada, distribucions marginals.

- Diagrames de dispersió o núvol de punts: interpretació.

- Relació entre dues variables: relacions lineals directes o inverses, independència estadística.

- Mesures de dependència: covariància i coeficient de correlació lineal.

- Rectes de regressió: interpretació, grau d'ajustament, prediccions.

- Càlculs bàsics amb calculadora.

 

  1. Distribucions estadístiques:

- Experiments aleatoris: esdeveniments i operacions amb esdeveniments.

- Probabilitat d'un esdeveniment i freqüència relativa.

- Càlcul de probabilitats: probabilitat d'esdeveniments independents, probabilitat condicionada, teorema de la probabilitat total, teorema de Bayes.

- Variables aleatòries contínues i discretes: funció de quantia, funció de densitat i funció de distribució. Esperança i variància.

- Distribució normal.

  • Es proposaran cinc qüestions de les quals caldrà escollir-ne quatre [4 punts; 1 punt per cada qüestió].
  • Es proposaran tres problemes dels quals caldrà escollir-ne dos [6 punts; 3 punts per cada problema].
     

Es pot portar calculadora científica, però no s'autoritzarà l'ús d'aquelles que permetin emmagatzemar text o transmetre informació.

Data d'actualització:  18.01.2019