• Imprimeix

Física

El temari és el següent: 

 

 1. Magnituds i unitats

- Magnituds escalars i vectorials.

- Càlcul vectorial: productes escalar i vectorial. Error absolut i relatiu. Sistema internacional d'unitats.

 

 1. Cinemàtica

- Moviments rectilini i circular: uniformes i uniformement accelerats.

- Moviment parabòlic. Moviment harmònic simple.

 

 1. Dinàmica del punt.

- Lleis de Newton.

- Aplicacions de la segona llei per a diferents tipus de forces: pes, de fricció, de contacte, elàstiques.

 

 1. Principis de conservació.

- Conservació de la quantitat de moviment: xocs.

- Treball i energia cinètica.

- Forces conservatives.

- Energies potencial i total.

- Conservació de l'energia mecànica en els sistemes conservatius.

 

 1. Gravitació.

- Llei de la gravitació universal.

- Camp gravitatori terrestre.

- Moviments planetaris circulars.

- Energies potencial i total gravitatòria.

 

 1. Ones.

- Ones harmòniques: longitud d'ona i velocitat de propagació.

- Fenòmens ondulatoris: reflexió, refracció, interferències, difracció, efecte Doppler.

 

 1. Electrostàtica.

- Llei de Coulomb.

- Camp i potencial elèctrics creats per una o més càrregues.

- Condensadors.

- Capacitat d'un condensador pla.

- Associació de condensadors en sèrie i en paral·lel.

 

 1. Corrent continu.

- Llei d'Ohm.

- Força electromotriu.

- Efecte Joule.

- Associació de resistències en sèrie i en paral·lel.

- Lleis de Kirchhoff: circuits elèctrics simples.

 

 1. Electromagnetisme.

- Camp magnètic: relació amb els corrents elèctrics.

- Inducció electromagnètica.

- Llei de Faraday-Lenz.

- Ones electromagnètiques i el seu espectre.

- Generació de corrent altern.

 

 

 

 • Es proposaran sis qüestions de les quals caldrà escollir-ne quatre [6 punts 1,5 cada una].
 • Es proposaran dos problemes dels quals cal escollir-ne un [4 punts].

Es pot portar calculadora científica, però no s'autoritzarà l'ús de les que permetin emmagatzemar text o transmetre informació.

Data d'actualització:  20.10.2017