• Imprimeix

Història contemporània

  1. El desenvolupament del capitalisme al segle XIX

- El progrés en l'agricultura, la indústria, els transports i les comunicacions.

- L'avenç del liberalisme: els canvis polítics, socials i culturals.

- El pensament i l'acció revolucionaris: socialisme i anarquisme.

- El món sota el domini d'Europa: l'abast i les conseqüències del colonialisme.

 

  1. L'etapa dels grans conflictes mundials (1914-1945)

- La Primera Guerra Mundial i les seves conseqüències.

- L'URSS: de la revolució a l'estalinisme i la industrialització forçada.

- El capitalisme en crisi: el crac de 1929 i la depressió econòmica.

- L'ascens del feixisme i el nazisme.

- La Segona Guerra Mundial i els anys de la reconstrucció.

 

  1. El món després de la Segona Guerra Mundial

- Els anys de la reconstrucció, la formació de blocs i la guerra freda.

- El disseny d'un nou marc de relacions internacionals.

- La descolonització i els problemes del Tercer Món.

- L'Estat del benestar i la dinàmica del creixement a les economies avançades.

 

  1. El món actual

- La fallida del bloc soviètic.

- Integració europea i globalització.

- L'emergència dels nous països industrialitzats, la Xina i l'Índia.

- Els grans problemes del món d'avui: l'explosió demogràfica, la pobresa, el “conflicte de civilitzacions” i la sostenibilitat.

 

 

 

La prova consta de dues parts:

  1. La primera consisteix a respondre, en un espai acotat, preguntes (de comprensió, síntesi, història, comentari, reflexió…) sobre un document (estadística, text…) que plantegi una problemàtica de la societat contemporània. [4 punts]
  2. La segona consisteix a respondre de manera concisa tres preguntes a triar entre cinc sobre temes concrets del programa. [6 punts, 2 punts cada una].
Data d'actualització:  20.10.2017