• Imprimeix

Química

  1. Formulació i nomenclatura químiques.

- Substàncies elementals.

- Compostos químics inorgànics (òxids, peròxids, hidròxids, hidrurs, àcids i sals).

- Compostos químics orgànics (hidrocarburs alifàtics i aromàtics, alcohols, èters, amines, aldehids, cetones, àcids carboxílics, èsters i amides).

 

  1. Estructura atòmica de la matèria.

- Partícules elementals.

- Nombres quàntics.

- Concepte d'orbital atòmic.

- Configuració electrònica.

- Propietats periòdiques: volum atòmic, energia d'ionització i electronegativitat.

 

  1. Termodinàmica química.

- Canvis d'energia en les reaccions químiques.

- Condicions estàndard.

- Variacions d'energia interna i d’entalpia.

- Llei de Hess.

- Entropia i desordre.

- Concepte d'energia de Gibbs.

- Espontaneïtat de les reaccions químiques.

 

  1. Velocitat de reacció i equilibri químic.

- Concepte de velocitat de reacció.

- Factors que influeixen en la velocitat de reacció (pressió, temperatura i catalitzadors).

- Constants d'equilibri Kc i Kp.

- Principi de Le Châtelier.

- Factors que afecten l'equilibri químic (canvis de concentració, de temperatura i de pressió). 

 

  1. Equilibri àcid-base.

- Els àcids i les bases.

- Teoria de Brönsted-Lowry.

- Parells àcid-base.

- Concepte de pH.

- Força relativa dels àcids i de les bases.

- Constants de dissociació Ka i Kb.

- Càlculs de pH.

- Conceptes de neutralització, hidròlisi, valoració, indicadors i dissolucions amortidores del pH.

 

  1. Equilibri de precipitació.

- Concepte de solubilitat.

- Solubilitat dels compostos iònics.

- Reaccions de precipitació.

- Constant del producte de solubilitat Kps.

- Factors que afecten la solubilitat (temperatura i efecte de l'ió comú).

 

  1. Piles galvàniques i cel·les electrolítiques.

- Semireaccions en una pila galvànica.

- Elèctrodes i potencial estàndard d'elèctrode.

- Força electromotriu estàndard d'una pila galvànica.

- Electròlisi.

 

La prova consisteix a:

  • Respondre quatre qüestions curtes a triar d'entre sis. [6 punts, 1,5 cada una]
  • Resoldre un problema numèric a triar d'entre dos. [4 punts]

 

Es pot portar calculadora científica, però no s'autoritzarà l'ús de les que permetin emmagatzemar text o transmetre informació.

Data d'actualització:  23.10.2017