• Imprimeix

Tinc més de 40 anys i tinc acreditació d'experiència laboral

Si tens més de 40 anys, pots accedir a la universitat acreditant experiència laboral o professional relacionada amb un ensenyament de grau, sempre que no disposis de cap titulació acadèmica que habiliti per accedir a la universitat per altres vies d'accés.

L'accés a la universitat per a més grans de 40 anys es convoca una vegada a l'any i només es pot sol·licitar per a un únic centre d'estudi de les universitats catalanes.

La preinscripció/matrícula es formalitza a portal d'accés a la universitat del 14 al 28 de febrer de 2019.

 • Tenir 40 anys l'any en què sol·licites l'accés a la universitat.
 • No posseir cap titulació acadèmica que habiliti per accedir a la universitat per altres vies d'accés.
 • Acreditar experiència laboral o professional relacionada amb l'ensenyament universitari de grau per al qual sol·licites l'accés.

 

L' accés per a més grans de 40 anys s'estructura en dues fases:

1. Fase de valoració de l'experiència acreditada: sobre la base de la informació i la documentació que presentis en formalitzar la matrícula.

2. Fase d'entrevista personal: la universitat informarà de la data i l'hora de l'entrevista personal pels canals que consideri oportuns (web, tauler d'anuncis...).

En cas que la universitat hagi establert criteris de valoració propis per a cadascuna de les fases, cal consultar-los al web de cada universitat.
 
Resultats de les fases i qualificació final: els resultats de les valoracions de cada fase i la qualificació final els faran públics les universitats. Cada universitat establirà les dates en les quals publicarà aquests resultats.

L'accés per a més grans de 40 anys es convoca una vegada a l'any i només es pot sol·licitar per a un únic centre d'estudi de les universitats catalanes. La superació del procés d'admissió només és vàlida per accedir al curs acadèmic immediatament posterior. Per tant, si es vol accedir a la universitat en cursos posteriors s'haurà de repetir el procés d'admissió.

Per a la convocatòria de 2019, si vols accedir per la via de més grans de 40 anys a la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Ramon Llull, la Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat Internacional de Catalunya, la Universitat Abat Oliba CEU, has de formalitzar la matrícula directament a la universitat a la qual vulguis accedir i en les dates que aquesta determini. Cal, doncs, consultar el web de la universitat.

Si vols accedir per la via de més grans de 40 anys a la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Lleida, la Universitat de Girona i la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya has de formalitzar la matrícula al portal d'accés a la universitat seguint les indicacions que es detallen al següent apartat de “Preinscripció/Matrícula (UB, UAB, UPC, UPF, UdL, UdG i UVic-UCC)”.

Si tens més de 40 anys i vols sol·licitar l'accés a aquestes universitats, has de formalitzar la preinscripció/matrícula al portal d'accés a la universitat, del 14 al 28 de febrer de 2019. Només pots demanar un únic centre d’estudi.

Taxes, bonificacions i exempcions de pagament

Les taxes que s'han d'abonar per a la matrícula de l'accés per a més grans de 40 anys, per a la convocatòria 2019,  són de 95,25 €. 

Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya 2019 pendent d'aprovació

S'estableix una bonificació del 50% de l'import de la taxa a les persones membres de famílies nombroses i monoparentals de categoria general. Cal acreditar-ho amb la targeta del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies vigent o de l'òrgan de la comunitat autònoma corresponent.

Són subjecte d'exempció de pagament de les taxes (100% bonificació) per a la inscripció a la universitat, els col·lectius següents:

 • Els membres de famílies nombroses i monoparentals de categoria especial. Acreditació: targeta del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies vigent o de l'òrgan de la comunitat autònoma corresponent.
 • Les persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33%. Acreditació: targeta o certificat vigent del grau de discapacitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o de l'òrgan de la comunitat autònoma corresponent, resolucions de pensionistes SS o Classes Passives.
 • Els estudiants de 65 anys o més. Acreditació: document d'identitat.
 • Les víctimes d'actes terroristes, llurs cònjuges i llurs fills. Acreditació: certificació corresponent del Ministeri d'Interior.
 • Les víctimes de violència de gènere i llurs fills dependents. Acreditació: sentència judicial.

Quan formalitzis la matrícula al portal d'accés a la universitat has de fer el pagament seguint les instruccions que trobaràs al web en el moment de matricular-te.

La documentació que s'ha de presentar amb caràcter obligatori és la que s'especifica a continuació. Es recomana consultar la pàgina web de la universitat on es vol sol·licitar l'accés per veure, si és el cas, les especificitats en relació amb la documentació a presentar.

Aquesta documentació s'ha de presentar dins dels termini de matrícula, de la següent manera:

- En cas de venir personalment, cal presentar original i fotocòpia dels documents a l'Oficina d’Accés a la Universitat i les seves seus

- Si s'envia la documentació per correu postal ordinari o certificat, cal enviar fotocòpia compulsada de tota la documentació. NO ES POT FER ARRIBAR PER CORREU ELECTRÒNIC.

- Els documents redactats en llengües estrangeres han d'anar acompanyats de la traducció jurada corresponent.

- La universitat podrà sol·licitar informació complementària un cop acabat el termini de matrícula.


Documentació obligatòria
 

 • Comprovant de la matrícula.
 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
 • Documentació acreditativa, si escau, que justifiqui gaudir d'una bonificació o exempció de les taxes (segons la legislació vigent).
 • Carta de motivació que justifiqui l'interès per cursar l'ensenyament de grau escollit (màxim dos fulls).
 • Curriculum vitae documentat amb fotografia. En cada mèrit del currículum (experiència laboral, formació, idiomes, etc.) s'haurà d'indicar el número del document acreditatiu que es presenta. Per exemple: auxiliar administrativa a l'empresa X. Contractació de gener de 2004 a desembre de 2005 (document número 4). Els mèrits del currículum s'han d'acreditar obligatòriament per poder ser valorats.
 • Relació numerada de tota la documentació presentada sobre l'experiència professional o laboral i sobre la formació. En cadascun dels documents s'anotarà el número que li correspon d'acord amb l'ordre que s'indica en la relació.

 

Com acreditar l'experiència laboral o professional relacionada amb l'ensenyament de grau

S'acredita amb l'aportació del contracte o nomenament amb funcions i certificació oficial de períodes de cotització al règim general de la Seguretat Social, o bé per qualsevol altre mitjà que possibiliti la seva acreditació:

 • Certificat de la vida laboral de la Tresoreria General de la Seguretat Social (original i fotocòpia).
 • Contractes de treball (original i fotocòpia).
 • Certificats d'empresa en què s'especifiquin les funcions desenvolupades (original i fotocòpia).
 • En el cas de treballador autònom o per compte propi, certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social amb els períodes d'alta a la Seguretat Social, en el règim especial corresponent, descripció de l'activitat desenvolupada i especificació del temps durant el qual s'ha realitzat (original i fotocòpia).

 

Com acreditar la formació relacionada amb l'ensenyament universitari de grau triat

L'acreditació d'aquesta formació es realitzarà amb el corresponent certificat del curs, en el qual haurà de constar, necessàriament, la denominació, el període de realització i les hores de durada (original i fotocòpia).

 
Altra documentació

Si escau, pots presentar altra documentació que consideris rellevant, com per exemple:

 • Documentació acreditativa del coneixement del català.
 • Documentació acreditativa del coneixement de terceres llengües.

Cada universitat publicarà la seva oferta d'estudis de grau als quals es pot accedir per la via de més grans de 40 anys. L'oferta d'estudis de la convocatòria 2019 de les universitats que gestiona l'Oficina d'Accés a la Universitat, la pots consultar al següent enllaç:

Un cop formalitzada la preinscripció/matrícula per a l'accés a la universitat (sol·licitud de plaça) i superat l'accés per a més grans de 40 (entrevista personal), no cal realitzar cap altre tràmit. L'assignació de places sortirà publicada al portal d'accés a la universitat, d'acord amb el calendari d'assignació de places de la preinscripció universitària de 2019.

Es reservarà l'1% de les places de l'ensenyament de grau ofert per les universitats per als candidats que hagin superat l'accés. Les places s'adjudicaran segons la qualificació global obtinguda.

Es recomanable que consultis el web de la universitat del teu interès on s'informa de l'accés per a més grans de 40 anys amb acreditació d'experiència laboral o professional (especificitats de la documentació, centres d'estudis oferts per aquesta via d'accés, qualificacions, etc.).

Universitat de Barcelona

Universitat Autònoma de Barcelona

Universitat Politècnica de Catalunya

Universitat Pompeu Fabra 

Universitat de Lleida 

Universitat de Girona 

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya:

Data d'actualització:  11.01.2019