• Imprimeix

Estructura

Per poder ser admès a la universitat com a persona major de 45 anys cal superar unes proves d'accés i realitzar una entrevista personal amb resolució d'APTE/A. 

Aquestes proves tenen dues parts:

 

La prova d'accés consta de tres exàmens: 

a. Comentari de text.
b. Llengua catalana.
c. Llengua castellana.

Aquesta entrevista es realitzarà a la universitat on es vol accedir malgrat que la prova s'hagi superat a una altra universitat del sistema català.

  • Només la faràs si tens superada la prova d'accés per a més grans de 45 anys.
  • Només tindrà validesa l'any en què es realitza. 
  • S'ha de sol·licitar fent la preinscripció universitària al portal d'accés a la universitat per a les set universitats públiques de Catalunya i la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya; per a la resta d'universitats del sistema universitari català cal adreçar-se directament a la universitat on es vulgui accedir.

La prova d'accés, un cop superada, té validesa indefinida mentre que l'entrevista personal, obligatòria i amb resolució final d'apte, només tindrà validesa l'any en què es fa i per accedir a un sol centre-estudi.

Si tot i tenir les proves d'accés per a més grans de 45 anys superades en convocatòries anteriors vols realitzar l'entrevista personal, també hauràs de formalitzar la matrícula dins del termini establert a la convocatòria actual. En aquest cas podràs optar també per presentar-te a les proves escrites i sempre se't tindrà en compte la millor de les qualificacions.

- Durant les proves, no es permet utilitzar cap tipus d'informació (apunts, llibres, etc.) ni telèfons mòbils o altres aparells electrònics no autoritzats.

- Al llarg del desenvolupament dels exàmens cal mantenir un silenci absolut i una adequada correcció personal. El tribunal té la capacitat legal per expulsar de l'aula els candidats que incompleixin les normes elementals d'ètica o d'ordre propis d'un examen i per anul·lar-los les proves.

- Els exàmens són anònims i no poden tenir cap marca d'identificació personal. El primer dia es lliura a cada estudiant un joc d'etiquetes amb codi de barres que l'identifica i que permet l'anonimat en la correcció. El candidat ha d'enganxar amb cura dues etiquetes en els requadres corresponents de cada un dels quaderns d'examen: l'una en la cara anterior i l'altra en la cara posterior.

- Per a la realització de cada prova només se't lliurarà un sol quadern d'examen. Els quaderns d'exàmens s'han de tornar etiquetats encara que s'hagin deixat en blanc (el no lliurament d'aquests quaderns comporta l'anul·lació de la fase corresponent).

- Els exàmens de Llengua catalana i Llengua castellana s'han de contestar en les llengües respectives.

- Els exàmens no es poden respondre amb llapis, ni amb tinta vermella o verda.

Data d'actualització:  16.02.2018