• Imprimeix

Tinc una titulació anterior a l'EEES i vull tenir un grau

So tens una titulació universitària oficial, no adaptada a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), tens l'opció de cursar un grau que doni accés a la mateixa professió que podies desenvolupar amb la titulació anterior. Per obtenir la titulació de grau esmentada, hauràs d'assolir tots els coneixements i les competències establertes en el pla d'estudis corresponent, incloses les competències multilingües, amb els mateixos estàndards de qualitat requerits a la resta dels estudiants del grau. Pots decidir la universitat en la qual vols cursar els estudis de retitulació amb independència de la universitat de procedència.

Si tens una titulació universitària de primer cicle i vols cursar els estudis de retitulació, se't podran reconèixer al voltant de 180 crèdits. En qualsevol cas, hauràs de superar 60 crèdits més d'acord amb el pla d'estudis del grau que inclou el treball de fi de grau. En cap cas no es podrà computar el treball esmentat a l'efecte de reconeixement de crèdits.

Pel que fa a l'acreditació de l'experiència laboral i professional d'aquests estudiants, et podrà ser reconeguda pel nombre de crèdits que prevegi la normativa vigent. A l'efecte de l'obtenció del títol oficial, aquests crèdits computaran, si s'escau, en els termes que estableix el Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

El procés de preinscripció per a aquests estudis en les universitats públiques i en la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic) anirà a càrrec de l'Oficina d'Accés a la Universitat, la qual gestionarà l'accés als estudis esmentats a través de mitjans telemàtics i garantirà els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat. La preinscripció es farà al portal Accesnet.  

Les dates generals de la preinscripció del curs 2017-2018 per als estudis de retitulació són:

    • Preinscripció: del 7 al 14 de juny de 2017. 
    • Assignació: 26 de juny del 2017.
    • Matrícula: 19 i 20 de juliol de 2017.

 

Documentació a lliurar:

  • Certificat oficial de notes dels estudis universitaris.
  • Títol o resguard de pagament del dret d'expedició del títol. 

 

L'assignació de places per a aquests estudis de retitulació es farà tenint en compte la titulació prèvia requerida, segons la nota d’accés. Aquesta serà la nota mitjana de l’expedient acadèmic de la titulació prèvia requerida, independentment de quan s’hagi tancat l’expedient dels estudis universitaris que donin accés als estudis de retitulació que se sol·liciten. Per calcular la nota mitjana de l’expedient acadèmic cal aplicar allò que disposen les regulacions següents:

  • Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d’admissió en les universitats públiques espanyoles (art. 55.f)
  • Acord de la Comissió d’Accés i Afers Estudiantils del Consell Interuniversitari de Catalunya, de 25 de març de 2010.

 

Pots consultar la relació de places d'estudis de retitulació autoritzades.

Atès que et matricules en una titulació oficial de grau hauràs d'abonar, en el cas de les universitats públiques i la UOC, els preus que estableix el Decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2015-2016.

Per a més informació sobre els preus dels estudis universitaris pots consultar l'apartat de beques i ajuts

Data d'actualització:  01.06.2017